سه‌شنبه 1397 - ییل 3 - اولچاو|ميزان / 2018 - سپتمبر 25 گه توغری

افغانستان بیر دقیقه‌ده (01 ایگیز/جوزا)