دوشنبه / ١٣٩٧ / تله - ٢ / ٢٠١٨ کال / سپتمبر - ٢٤

له کلیو کوچېدل په اقتصادي وضعیت څه اغېز لري؟

١٧ لړم ١٣٩٦ 
افغانستان یو کرنیز هېواد دی. او په کرکیله کې ډېره ونډه د کلیوالو ده، نو که خلک له کلیو او بانډو ښارونو ته راکډه شي؛ د هېواد په اقتصاد به ناسم اغېز وکړي.
دا خپرونه ځکه په دې اړه چمتو شوې ده، چی په دې وروستیو کې ډېر هېوادوال له کلیو ښارونو ته را کډه کېږي؛ دا چاره به د افغانستان اقتصادي برخه کې څه ستونزې پیداکړي؛ په خپرونه کې څېړل شوې ده.

د غږیز پیغام شمېره:۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰

لنډ لیکلی پیغام په دې شمېره پرېږدئ:   ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

فیسبوک:  facebook.com/sw989.fm