يک‌شنبه / ١٣٩٧ / تله - ١ / ٢٠١٨ کال / سپتمبر - ٢٣

ولې ځېنې افغانان بشري حقونه نه پېژني؟

١٧ لړم ١٣٩٦ 
نسانان هغه ټولنیز مخلوقات دي چې په ټولنه کې د خپل ځان د هوساینې او ښېګنې له‌پاره ځېننې قوانین او لوایح وضع کړي‌دي چې په‌خپل مینځ کې هغه تطبیق او یوه هوسا ټولنه رامنځته کړي. په اسلامي نړۍ کې همدا ډول قوانین د شرعي احکامو په رڼا کې چې لارښود یې پاک قرآن آسمانی کتاب دی، اوامر او نواهیو سره سم تدوین شوی چې تطبیق یې په ټولو مسلمانانو فرض ګنل کېږي. همدا شان ځېنې قوانین هم دي چې موخه یې د ټولنې د سوکالۍ او ښو اړیکو سمبالول دي.
په تاریخي لحاظ د نظم او او ټولنیز ثبات له‌پاره  ډېر قوانین رامنځته شوي‌دي چې په دوو برخو وېشل شوي. لومړی یې عمومي حقوق او دویم یې روم جرمن حقوقي سیستمونه دي. په افغانستان کې د روم جرمن د سیستم د اسلامي شرعې اصولو او احکامو پر بڼسټ په قضایي سیستم او محاکمو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي
.

په پایله کې ویلی شو، تر هغه وخته به خلک د بشر حقونو څخه نه وي راضي چې د اسلام اوقرآن قانون پلی نه‌شي.

د غږیز پیغام شمېره:۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰

لنډ لیکلی پیغام په دې شمېره پرېږدئ:   ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

فیسبوک:  facebook.com/sw989.fm