سه‌شنبه / ١٣٩٧ / تله - ٣ / ٢٠١٨ کال / سپتمبر - ٢٥

د ښې حکومتولی د پلي کولو په برخه کې د ملي یوالي حکومت ستونزې او ننګونې څه دي؟

٧ سلواغه ١٣٩٤ 
ښه حکومت د یوه هیواد د امنیت، پرمختیا، ودې، د خلکو ترمنځ د ښو او نیکو اړیکو، تحصیل، روغتیا، کرنیزې ودې او له ګاونډیانو سره د انډول ساتلو یو مهمه برخه ګڼل کیږي، چې په نړیواله کچه ښه حکومت د ملي او نړیوالو اړیکو او پریکړو په برخه کې خورا لوی او مهم رول لوبولوی شي.

 

د غږیز پیغام شمېره:۰۷۹۶۳۰۸۰۰۰

لنډ لیکلی پیغام په دې شمېره پرېږدئ:   ۰۷۹۶۸۰۴۸۰۴

فیسبوک:  facebook.com/sw989.fm