دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

چالش‌ها و دستاوردهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
آصف آشنا: در کل اگر بحث اصلاح نظام انتخاباتی را بررسی کنیم، فلسفۀ اصلاحات انتخاباتی یک بخش آن بر می‌گردد به توافق‌نامۀ سیاسی، اما این که بعد از ده ماه تأخیر کمیسیون کارش را آغاز کرد و در پایان اگر داده‌‍های کار کمیسیون را در قالب یک کتاب بررسی کنیم که در دسترسی دانشجویان، نهادهای تحقیقاتی و مدنی در حوزۀ انتخابات قرار داد می‌تواند به عنوان یک مدرک موجه قلم‌داد کرد.

کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی بستۀ پیشنهادی حساب شده و حلاجی شده را به حکومت، نهادها مدن یو حقوقی ارایه کرد. فرار از  تطبیق آن بر می‌گردد به بحث سیاسی، مشکل اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات و تقلب یک مسألۀ تخنیکی از اساس سیاسی است.

حشمت رادفر: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مطابق توافق‌نامه سیاسی سال گذشته کارش را آغاز کرد و با ارایه یک طرح جامع به حکومت افغانستان رسمأ به پایان رسید. اما بحث این است که طرحی که این کمیسیون ارایه کرد، چقدر تواسنت گره از کار اصلاح نظام انتخاباتی باز کند؟ متاسفانه هم سر راه ایجاد، کار و بهره‌برداری از نتایج کار این کمیسیون موانع و وقت‌کشی‌های زیادی بروز کرده است. طرحی که از سوی کابینه ارایه شد نشان میدهد که بسیار اندک از طرح کمیسیون در آن استفاده شده و ایم مسأله به شکلی روند را سد کرده است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000