سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

نیاز و کارایی‌یی ایجاد مرکز عدلی و قضایی در افغانستان

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
مسکا افضلی: هر نهادی که ایجاد می‌شود باید برای مردم پاسخگو باشد و رضایت مردم را حاصل کند. نهادهای که در این بخش پیش از این تأسیس شده، هیچ تأثیری نداشته و ما هنوز شاهد کدام عمل واقعی در بخش مبارزه با فساد نبوده‌ایم. من با ایجاد چنین مرکز عدلی و قضایی خیلی موافق نیستم.

شهلا فرید، استاد دانشگاه: برای ایجاد این چنین نهادها نیست و اراده نیاز است و بسیار نقش مهم داد. اگر دادستانی کل این نهاد را با یک ارادۀ قاطع ایجاد کرده و اشخاص مسکلی و کسانی که کمتر به فساد آغوشته باشند، در این نهاد عضویت دهد امکان دارد که نتیجۀ خوبی نداشته باشد. اما از لحاظ ساختار هنوز نزد من پرسش است که امیدوارم این ادارۀ موازی نباشد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000