دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

چقدر تعهدات حکومت برای حضور زنان در کابینه عملی شده است؟

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
بانو لیلا جعفری: وعده، وعیدها و شعارهای که برای برابری زنان و حضور برابرشان در جامعه در روی کاغذ باقی ماند و عملی نشده است. باید سنت‌شکنی صورت گیرد و ما خواهان آنیم که رهبری وزارت‌های دفاع و داخله به زنان تعلق گیرد زنان توانایی رهبری این وزارت‌ها را دارند.

مسعوده کروخی: در ده سال گذشته زنان پیشرفت‌های خوبی در رهبری نظام، کابینه و  در سطوح گونه‌گون اجتماعی، سیاسی  و حتا نظامی داشته‌اند، اما این حضور کافی نیست باید به تدریج حضور زنان در کابینه و سطوح رهبری نظام بیشتر شود و زنان باید درهماهنگی و با یک سازنده‌گی فرد از لحاظ علم و تجربه خود را آماده کند تا در سطوح رهبری به تدریج حضور بیشتر داشته باشند.

دکتر حمیرا فرهنگ:  زنان باید با هماهنگی، پشت‌کار و اتفاق‌نظر تلاش کنند تا نخست خود را از هر لحاظ تکمیل کرده و بعد حضورشان را در بدنۀ نظام و کابینه پر رنگ سازند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000