يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

چه‌گونه می‌توانیم پارلمانی معیار و قابل قوبل داشته باشیم؟

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
حاجی خلیل،  شکل‌دهی یک پارلمان معیاری به چند چیز بستگی دارد؛ نخست داشتن قانون معیاری که خواسته‌های مردم را تأمین کند، رأی مردم ضایع نشود و تبدیل به کرسی شود.

دوم  افرادی در پارلمان گزنیش شوند که توانمندی  نماینده‌گی مردم را داشته باشد و ارادۀ مردم را تمثیل کنند.
حمیده وردک : مردم نمایندۀ را نتخاب کنند که بتواند فردا در داخل پارلمان مدافع منافع مردم وتطبیق قوانین باشد. بیایید در این دوره رهبر نسازیم بل‌که رهبر تربیه کنیم، برای پارلمان معیاری باید انتخاب فرد متخصص و تحصیل کرده را معیار قرار داد.

سیما جوینده، مردم باید آگاهانه رأی دهند و باید متوجه باشند تا کسانی‌که در روز کمپاین یک چیز گفته‌اند، اما پس از رسیدن به قدرت کار دیگری می‌کنند، مردانه ایستاده و رآی‌شان را پس بگیرند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000