دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

نیاز قانون برای افراد دارای معلولیت

٧ قوس|آذر ١٣٩٦ 
محمد‌علی محبتی: قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، به هدف دست‌رسی برابر افراد داری معلولیت در ابعاد مختلف اجتماعی است.

‌احمدشاه اعظمی: کتلۀ بزرگ افراد داری معلولیت نیاز به قانون داشت و بنا بر همین ضرورت این درسال 1389 شکل رسمی را به خود گرفت و هدف اصلی آن قانون‌مند شدن نوع زنده‌گی افراد دارای معلولیت در کشور است.

عمراخان منیب:  این قانون در داخل خود میکانیسم نظارتی ندارد، و به همین خاطر است که جنبۀ عملی آن با مشکل روبه‌روست.

عزیز رسا: در بارۀ تطبیق قانون حقوق و امتیازات معلولین، با توجه به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، و امنیتی وزارت کار و معلولین کوشش کرده تا حد امکان کارهای را انجام داده است. که بلند شدن حقوق افراد دارای معلولیت از 1500 افغانی تا مرز 500 هزار که از سال 90 به بعد پس از تعدیل قانون پرداخت می‌شود. اما باید اعتراف کرد که ما نتوانستیم این قانون را واقعأ در همه عرصه تطبیق کنیم.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000