چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

مدیریت و رهبری زنان در ده سال اخیر چه‌گونه بود؟

٦ قوس|آذر ١٣٩٦ 
شهاب‌الدین فیضی : با توجه به فرصتی که برای زنان در یک دهۀ اخیر پیش آمده، کارکرد زنان در بخش مدیریت ورهبری تا حدی خوب بوده است.  زنان توانایی بیشتر را دارند و هنوز سنت‌ها چنین است که مردم عام کارکردن زنان را کار درست نه می‌دانند و این نیاز به بلند بردن سطح آگاهی مردم دارد.

سونیا اسلمی: زنان در یک دهۀ اخیر در بخش اداره و مدیریت دستاوردهای خوبی داشته و این دستاورد ها همراه با چالش‌ها بوده است. در صورتی که برای زنان شانس داده شود، بانوان می‌توانند مدیریت و موثریت‌کاری خود را تثبت کنند.

سلطان‌علی رحیمی: در یک دید کلی، مدیریت خانم‌ها در سطح رهبری ضعیف بوده و در امور مدنی خیلی قوی بوده و مدیریت خانم‌ها در امور خصوصی‌شان متوسط بوده است.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000