چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

چه‌گونه از بُن‌بست فراراه روند اصلاح نظام انتخابات عبور کرد؟

٦ قوس|آذر ١٣٩٦ 
رحمت‌الله بیژن‌پور: برای رفع چالش‌های موجود انتخاباتی در حال حاضر باید رییس جمهور یک فرمان صادر کند، اما در کل باید یک نهاد ارزیابی‌کننده از سوی حکومت، احزاب، نهاد‌های مدنی ایجاد شود تا نظارت بر عمل‌کردهای رأی گیرنده‌گان پس از انتخابات و در کل روند ملی انتخابات داشته باشند، حکومت وحدت ملی با خلاء‌قانونی از ابتدا موجه بوده و تا پایان کارها بر مبنی قانون پیش نخواهد رفت، بلکه با تفاهم‌ها کارها دنبال خواهد شد.

رحمت‌الله صافی: رییس جمهور باید تا زمان برگشت وکلا از رخصتی‌های زمستانی فرمان تقنینی تازه صادر کند و در این فرمان خواست‌های معقول وکلا را هم در نظر بیگیرد تا روند تکاملی اصلاح نظام انتخابات از بن موجود خارج شود.

محمد ایوب شهریار: رییس جمهور باید فرمان تازۀ خود را بر مبنی منافع ملی صادر کند و اعضای مجلس نماینده‌گان هم منافع ملی را بر منافع شخصی‌شان ترجیح دهند و پس از بازگشت از رخصتی‌های زمستانی کار روی فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص روند اصلاح نظام انتخابات را در الویت قراردهد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000