سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

چرا زنان حزب سیاسی با مرام‌‌های برابری‌طلبی ندارند؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
حمیرا کوهزاد: برای ساخت احزاب سیاسی جواز، داشتن یک دفتر مشخص و بودجه نیاز است که تازمی زنان حامی و پشتوانۀ قوی نداشته باشندف نمی‌توانند حزب سیاسی شکل دهند.

ویدا احمد: تا زنان با سواد سیاسی آشنا نشوند، خودشان را و هویت‌شان را نشناسند و حق انتخاب را کسب نکنند، نمی‌توانند حزب سیاسی را تشکیل دهند. امروزه در بیشتر ولسوالی‌ها و مناطق دور از شهرها زنان حتا حق انتخاب لباس‌شان را نداند.

از دید من زن جنس دوم ن، بل جنسی‌ست که مرد خانواده می‌تواند مانند لوازم خانه او را به فروش برساند.

غلام‌ربانی فیاض: در نظام‌های دموکراتیک فعالیت احزاب سیاسی جایگاه خودشان را دارند و هرچند با مطالعه تاریخ در می‌ابیم که در هیچ کشوری تا اکنون حزب سیاسی مشخص و ویژه بانوان وجود نداشته، اما زنانی را می‌توانیم سراغ داشت که رهبری احزاب را به دوش داشته و کارنامه‌های زیادی در عرصه سیاست دارند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000