چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

چرا دستگاه‌ قضایی با پرونده‌های سیاسیون و زورمندان متزلزل عمل می‌کند؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
ناصر تیموری: فساد دو نوع است،کوچک و بزرگ،دفتر دیده‌بان شفافیت به عنوان ناظر ارگان‌های عدلی و قضایی شاهد است که به صدها پروندۀ شخصیت‌های سیاسی و با نفوذ،پرداخته شده است. اما پیشنهاد من به حیث عضو اداره دیده‌بان شفافیت افغانستان اینست که باید تعداد دادستان‌ها و حقوقدان‌های کمیتۀ نظارت بر فساداداری افزایش یابد.

لطیفه سلطانی: کمسیون حقوق بشر پرونده‌های بسیاری را بررسی کرده است. اما در رابطه به پرونده‌های اشخاص سیاسی و بانفوذ، نظر به فساد گسترده در نظام عدلی و قضایی،حضور جنگ‌سالاران و ضعف حکومت دولت،به درستی رسیده‌گی نمی‌شود.

غلام فاروق مجروح: در حال حاضر مصلحت‌های سیاسی در نظام حکومتی افغانستان حاکم است و در ده سال گذشته هیچ پروندۀ از مقام‌های بلندپایۀ حکومتی و شخصیت‌های سیاسی بررسی نشده است. بیشتر پرونده‌ها به کسانی بر می‌گردد که در قدرت سهیم هستند و حکومت نمی‌تواند از آنان بازپرس به عمل آورد.

اگر پروندۀ آقای دوستم را در نظر بگیریم، پروندۀ او سیاسی شده و بیشتر خارجی‌ها پشت آن می‌گیردند، ورنه حکومت افغانستان هیچ‌گاهی این کار را نمی‌کرد.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000