چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

با افزایش حقوق کارمندان فساد کاهش می‌یابد؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
نبی عظیمی: تا زمانی که ریشه‌های اصلی فساد خشک نشود و نظام آلوده به فساد تغییر نخورد با ازدیاد حقوق و امتیازات نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

شفق قوم‌یاری : یکی از راه‌حل‌های که حکومت می‌تواند فساد اداری را کاهش دهد، فعال‌سازی سیتسم دیجیتالی کارها در نهادهاست که تجدید نظر در طرزالعمل‌های کاری و کم‌کردن بروکراسی در اداره‌ها نقش کلیدی دارد.

حسیبا عفت: هستند عدۀ زیادی که در کٌرسی‌های بلند نهاد‌های دولتی تکیه زده و معاشات دالری و هنگفتی به دست می‌آورند،اما عاملین اصلی پرونده‌های بزرگ فساد اداری نیز پنداشته می‌شوند.

استاد سید مسعود: افزایش حقوق کارمندان به هیچ صورت راه‌حل کاهش فساد مالی و اداری نیست. دولت سیستم‌های را که در دوره‌های گذشته نتیجه داده بودند و سطح زنده‌گی مردم را به رفاه رسانیده بودند، باید روی کار کند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000