يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

پول‌شویی چیست؟

١٨ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
بانو رهین: در بارۀ عملی‌شدن قانون مبارزه با پول‌شویی خوش‌بین نیستم و منبع دقیقی که پول سفید را از پول سیاه تفکیک کند وجود ندارد.

ایمل عاشور: پول‌شویی آن است که شما پول‌های نامشروع را تلاش کنید با استفاده از سرمایه‌گذاری‌ها،شکل قانونی و مشروع بدهید.

استاد مسعود : ما تیمی را تشکیل دادیم و در بانک‌ها هم روی سیستمی کار کردیم که تا اندازۀ جلو پول‌شویی را می‌گیرد.

عبدالقادر کامل: سایر قوانین نافذۀ کشور از جمله قانون منع پول‌شویی نباید به حاشیه رانده شوند و افرادی‌ که دست به پول‌شویی می‌زنند و در تجارت تریاک، قاچاق مواد مخدر دست دارند، باید با این افراد برخورد مصلحتی و عاطفی صورت نگیرد و فرهنگ معافیت و قانون‌گریزی محو شود و قانون بالای این افراد به گونه یک‌سان تطبیق شود.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000