دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

بررسی پیامدهای برگزاری انتخابات با کارت‌های رأی‌دهی پیشین

١٧ عقرب|آبان ١٣٩٦ 
احمدزی: توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و شمارش دقیق نفوس از کارهایی است که در درازمدت انجام شود و به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد و ما اکنون با استفاده از امکانات موجود و آغاز روند معتبر سازی، از کارت‌های کنونی استفاده می‌کنیم.

رحیمی: این کارت‌ها چند برابر نفوس افغانستان توزیع شده سبب دشواری و مشکلات فراوان شده است. با این وضعیت اگر انتخابات برگزار شود، عاری از تقلب و نبوده و به حران خواهد رفت. میکانیسم جدیدی باید روی دست گرفته شود و برای رأی‌ دهنده‌گان در حوزه‌های مشخصی ثبت شوند.

بادغیسی: بحث کارت‌های رأی دهی، بحث ساده نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد و کمیسیون در صدد است تا بهترین شیوه را برای کارگیری کارت‌های رأی دهی انتخاب کند.

شماره پیامک : 0796804804

شماره پیام‌گیر: 0796308000