چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

فرایند کار کمیته گزینش در انتخاب افراد، دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

١٠ قوس|آذر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ بیست‌و نهم

عنوان

فرایند کار کمیتۀ گزینش در انتخاب افراد، دیدگاه‌ها و پرسش‌ها

تاریخ تولید:17 /11/2016

تاریخ نشر: 22/11/2016

زمان برنامه: 28 دقیقه و 30 ثانیه

منابع تحقیق: وبسایت‌های جامعۀ مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان: صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و رحمت‌الله صالحی، مسؤول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان

پرسش‌های کلیدی

فراینده گزینش افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی چه‌گونه است؟

معیارهای اساسی برای شناخت وشایسته‌گی افراد از سوی کمیتۀ گزینش در انتخاب افراد چه‌بوده است؟

گفته شده که رییس جمهور هم در گزینش افراد و هم درنحوۀ عملکرد کاری کمیتۀ گزینش مداخله می‌کند؟ آیا این گفته‌ها راست است؟

دلایل و شواهدی که نشان دهد به راستی رییس جمهور در فرایند گزینش افراد و عملکردهای کمیتۀ گزینش مداخله نمی‌کند چیست؟

فراینده گزینش به راستی شفاف و عادلانه است؟

علایمی که نشان دهندۀ سلیقه‌یی بودن در فراینده گزینش افراد باشد نزد شما چیست؟

چرا رییس جمهور و یا ارگ در کار کمیتۀ گزینش و انتخاب افراد مداخله کند؟

مداخله رییس جمهور و یا هر یک از سران حکومت در فرایند کاری و گزینش افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی چه پی‌آمدهایی می‌تواند بر روند انتخابات داشته باشد؟

دیدگاه‌های مهمانان

صغرا سعادت«ایجاد کمیتۀ گزینش یک گام مثبت برای اصلاحات انتخاباتی و آغاز این روند بوده و امیدوار بودیم که این کمیته براساس خواست مردم افغانستان و نهادهای ناظر بر انتخابات بتواند افراد خوب را گزینش کنند. اما انتخاب رییس این کمیته به دستور رییس جمهور، بیانگر مداخله رییس جمهور در کار این کمیته است وشفافیت این کمیته زیر سوال است، مثلا تصمیم‌های پشت پرده و بدون ناظران ما صورت می‌گیرد، روند شکایت را برای شفافیت کاری کمیتۀ گزینش نداشت. ما نمی‌توانستیم از نمره ‌دهی کمیتۀ گزینش نظارت کنیم که به کدام نامزد با چه دلیل نمره داده می‌شود و در نهایت از آغاز کار، این کمیته تاکنون اطلاعات را با ما شریک نکرده است. در این باره ادارۀ امور خیلی وقت‌ها تصمیم گیربوده و فهرست نامزدان را با ما شریک نساخته است و ما در نهایت نتوانستیم از این روند درست نظارت کنیم.»

رحمت‌الله صالحی: «ما به حیث نهاد ناظر نقاط ضعف‌وقوت را درکارکرد کمیتۀ گزینش داشتیم، ازلحاظ مقایسه‌یی با کمیت‌های قبلی بهترکارکرده است، مثلا در کمیتۀ قبلی طرازالعمل نداشتند، مراحل بررسی تدقیق و مصاحبه را نداشتند، اما از لحاظ توقع نهادها در بخش شفافیت روند کار کمیتۀ گزینش قناعت بخش نبوده، اما ما به صورت علنی شاهد مداخله رییس جمهور نبودیم، مداخله‌های پنهانی رییس جمهور را در این کمیته نمی‌توانیم تأیید و یا رد کنیم، استقلالیت کار کمیتۀ گزینش نشان می‌دهد که رییس جمهور به گونۀ جدی مداخله نداشته است.»

مصاحبه شونده‌گان در این برنامه

1- مسلمه هاشمی، از لوگر

2 - نادیه صدیقی، از لوگر

3 – سحر، از ولایت غزنی

نتیجۀ بحث:«نتیجۀ آنچه در این برنامه مطرح شد بیانگر آن است که مسؤولان کمیتۀ گزینش فرایند کاری‌شان را شفاف و بر مبنای اصول داخلی این کمیته عادلانه عنوان می‌کنند. اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، شفافیت در فرایند کاری کمیتۀ گزینش را پرسش برانگیز می‌خواند و از مداخله غیر مستقیم ریاست جمهوری در گزینش افراد و در کل فرایند کاری کمیتۀ گزینش به شدت اظهار نگرانی می‌کند. با وجود این اکنون فهرست نام‌های افراد معرفی شده برای گزینش در کمیسیون‌های انتخاباتی نزد ریاست جمهوری است و رییس جمهورغنی گفته است که با دقت و شفافیت کامل از میان نامزدان، فهرست نهایی اعضای کمیسیون‌ انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را تعیین خواهد کرد.

این که در نهایت واقعن افراد شایسته، کارفهم، با تجربه و لایق به کمیسیون‌های انتخاباتی راه خواهند یافت یا نه پرسشی است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.»

نوت: این برنامه سه شنبه  ساعت 8 و 10 دقیقۀ صبح نشر می‌شود.