چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

اولویت های کاری مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری

١٠ قوس|آذر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامه بیست وهفتم

عنوان

اولویت های کاری مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری

 

تاریخ تولید: 2/11/2016

تاریخ نشر: 8/11/2016

زمان برنامه :  29 دقیقه و33 ثانیه

منابع تحقیق: ویبسایت های جامعه مدنی ، دست نامه ها مقاله ها

مهمانان:  جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی، سید اکرام افضلی رییس دیده بان شفافیت افغانستان وبانو فتانه حسن زاده عضو هیئت رهبری مسوسسه تساوی.

پرسش های کلیدی

اولویت های کاری این مرکز از بدو تاسیس تاکنون چه بوده است؟

 

ساختاراین مرکز واقعن یک ساختاراست که بتواند بیطرفانه وجدی کارکند؟

 

دوسیه های چند تن از فساد پیشه گان بزرگ درحال حاضر روی میز این مرکز قراردارد؟

 

دراین مرکز به پرونده های بزرگ فساد چگونه رسیده گی می شود؟

 

این مرکز قادر به محاکمه  افراد بلند پایه دولتی که متهم به فساد اند خواهد شد؟

 

سران حکومت واقعن درامور کاری این مرکز مداخله نخواهند کرد؟

 

برای مبارزه با فساد ومحاکمه افراد بلند پایه دولتی که متهم به فساد هستند چه باید کرد؟

 

نقل قول ها

جمشید رسولی: (( مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جراین سنگین فساد اداری، کار وفعالیت های خودرا رسمان آغازکرده. رسیده به قضایی سنگین فساد اداری وظیفه اصلی این مرکز است، اولویت های کاری این مرکز، رسیده گی به یک قضیه اختلاص از نمایده گی بان ملی بغلان، 16 مورد فساد که ازسوی ریاست جمهوری فرستاده شده بود توانست قضایا را تفکیک کند، دست آور بزرگ گرفتای یک افسر قومندانی امنیه ارزگان که میخواست 250000 هزار دالر 3 لک افغانی ومقداری طلا را انتقال دهد، گرفتاری کی تن از داخل اداره سارنوالی که رتبه دگرجنرالی دارد گرفتارشد، به تاریخ یازده یک جلسه علنی روی یک قضیه دایر می شود)

سید اکرام افضلی ((قضایی فساد اداری درکشور روز به روز افزایش یافته اما هیچ فساد پیشه بزرگ محکمه نشده، ما با نفس ایجاد مرکز عدلی وقضای را ما حمایت کردیم، اما کارکرد های این مرکز قابل قبول برای ما نبوده است.امیداوریم به هدف که این مرکز اییجاد شده ازاین مرکز حمایت سیاسی صورت بیگیرد اما مداخله سیاسی صورت نگیرد، دونگرانی درمورد این مرکز وجود دارد، اول تصمیم باید به گونه سیاسی درمورد کاکرد این مرکز صورت نگیرد فعلا ریاست جمهوری تصمیم  میگیرد که به  کدام پرونده ها رسیده گی شود وبه کدام پرونده ها رسیده گی  نشود. فعلا این تصمیم به دست ریاست جمهوری است، دوم پرونده های فساد که درحکومت جدیدا ست مورد پیگیرد قرارنه می گیرد که این مداخله مستقیم درکاراین مرکز پنداشته می شود. ))

فتانه حسن زاده (( با توجه به شعارهای بلند بالای که برای آغازبه کاراین مرکز دراوایل گفته شد درعمل این چنین نبود، من فکرمیکنم آغاز بکاراین مرکز مستقیم ربط داشت،به نشست وارسا که حکومت افغانستان حرف برای گفتن داشته باشد، نقس ساختاراین مرکز خیلی با قوانین عدلی وقضای کشور خیلی موافق نیست و این یک اداره موازی است اگر قراربراین بود که کار در راستای مبارزه فسا دمی شود هر اداره بجای خودش باید درست کار می کرد. دیگراین مرکز به قضایی خورد توجه کرده و بررسی کرده است، پس قضایای بزرگ فساد اداری را باید ک دنبال کند وکی به آنها رسیده گی کند؟))

مصا حبه شونده گان در این برنامه:

1 –  ماری از ولایت غزنی

2 –  گل محمد از میدان وردک

3 –  

نتیجه بحث ((آنچه دراین برنامه مطرح شد بیان آنست که نفس ایجاد مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنیگن فساد اداری، یک گام مثبت به سوی اصلاح است. اما به باوراشتراک کننده گان دراین بحث، این مرکزاز بدو تاسیس تاکنون به جای آنکه به جرایم سنگین فساد اداری بپردازد، قضایایی خورد کوچک را زیر برسی گرفته واز رسیده گی به پرونده های  فساد پیشگان بزرگ که متهم به فساد های ملیونی هستند تاکنون خبری نیست. باورمندی ها براین است که این مرکز برای مبارزه با جرایم سنگین فساد ایجاد شده است، اگراین مرکز نتواند متهمین به فساد های بزرگ رامحاکمه کند،این موضوع بیانگرآنست که استقلالیت و چگونگی عملکرد این مرکز پرسش برانگیزاست. )).

نوت :  این برنامه سه شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می شود.