دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

مسؤولیت دولت به ویژه حکومت در برابر حرکت‌های عدالت خواهانه مدنی

٥ عقرب|آبان ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ بیست وهفتم

عنوان

مسؤولیت دولت به ویژه حکومت در برابر حرکت‌های عدالت خواهانه مدنی

تاریخ تولید: 24/10/2016

تاریخ نشر: 25/10/2016

زمان برنامه :  29 دقیقه و33 ثانیه

منابع تحقیق: وبسایت‌های جامعه مدنی ، دست نامه‌ها و مقاله‌ها

پرسش‌های کلیدی

مهمانان: بانو نیلوفر سدید، عضو شبکۀ زنان افغان، بانو شریفه شیرزاد منشی شورای ولایتی کابل، و بانو لیلا جعفری رییس نهاد مطالعات وتحقیقات برای صلح درافغانستان.

پرسش‌ها

مسؤولیت دولت در برابر حرکت‌های عدالت خواهانۀ مدنی چیست؟

حکومت در این باره چه نقش و مسؤولیتی دارد؟

هدف از راه اندازی حرکت‌های دادخواهی مدنی چیست؟

بربنیاد قانون اساسی کشور حرکت‌های مدنی حق مردم است، حکومت در این زمینه چه وظیفه دارد؟

چرا به بیشتر حرکت‌های مدنی، از سوی حکومت پاسخ قناعت کننده داده نمی‌شود؟

بی‌توجهی حکومت  و در کل دولت در برابر حرکت‌های عدالت خواهانۀ مدنی چه پیامدهای خواهد داشت؟

چه‌گونه باید زمنیۀ توجه و پاسخ‌گویی حکومت را در برابر حرکت‌های عدالت خواهانۀ مدنی فراهم کرد؟

نقل قول‌ها

 نیلوفر: «متأسفانه نمی‌توانم بگویم که دولت به صورت کامل همکاری نکرده، اما درکنار کارهای که درگذشته کرده امروز به جای که مارا یک همکار خود فکر کند فعلا به عنوان یک حریف به ماه نگاه می‌کند. دولت به تعهدات که قبلا با ما و نهادهای مدنی داشتند همکاری‌های قناعت بخش نداشته است.»

لیلا جعفری: «دولت باید به خواسته‌های عدالت خواهانه و مشروع مردم تن دهد، لذا دولت مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و دولت خدمت گزار مردم است، حکومت و دولت باید به مشکلات مردم رسیده‌گی کنند و زنده‌گی بهتر را برای شهروندان فراهم کند. حکومت وحدت ملی تا حدودی مشروعیت خود را گرفته است؛ اما آنچه را که مردم ازاین حکومت توقع داشتند، در واقع با چالش‌های خود مواجه است وآنچه را که درکمپاین‌های‌شان وعده کردند با وجود تلاشی که کرده موفق نشده به خواسته‌های مدنی مردم پاسخ مثبت دهد. حکومت وحدت ملی حکومت نیست که به حرکت‌های دادخواهانۀ مردم تن داده و پاسخ مثبت دهد.»

شریفه شیرزاد: «حکومتی که به اساس انتخابات شفاف به وجود نیامده باشد با آن‌که این حکومت به هرشکل به وجود آمد، انتظار ما این بود که این حکومت به هرشکل ایجاد شد باید پلان می‌داشتند برنامه می‌داشتند برای خدمت به مردم، حکومت به منظور خدمت به مردم ایجاد می‌شود، اما ما دراین چند سال شاهد هستیم که وقتی  جنبش‌های مردمی با خواسته‌های مشروع شان می‌آیند با انتحار، انفجار دیوارهای کانتینری پاسخ می‌دهند، این همه بیانگر این است که حکومت شکل خودکامه‌گی را به خود می‌گیرد که خواست خود را برخواست مردم بیشتر ترجیح میدهد .»

مصاحبه شونده‌گان در این برنامه

1 –  سحر - لوگر

2 –  نادیه صدیقی –  لوگر

3 –  آروز –  غزنی

نتیجۀ بحث « آنچه را که  سران حکومت وحدت ملی برای رسیده‌گی به  حرکت‌های دادخواهانۀ مدنی تعهد سپردند عمل نکرده‌اند. کارهای هم که در این زمینه حکومت انجام داده درجریان بیش از یک دهۀ گذشته مقطعی و بدون نتیجۀ واضح و روشن بوده است.آگاهان و اشتراک کننده‌گان در بحث به این باوراند که عدم توجه جدی حکومت به حرکت‌های مدنی از یک‌ سو از اعتبار نظام نزد مردم می‌کاهد و از جانب دیگر فاصله‌ها را بین مردم و حکومت بیشتر خواهد کرد.»

نوت :  این برنامه سه شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.