چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

ویژه برنامۀ پیشواز از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات

٢٦ ميزان|مهر ١٣٩٥ 
مهمانان: سید اکرام افضلی رییس دیده بان شفافیت و عضو کمیسیون نظارت بر قانون دسترسی به اطلاعات و بانو فتانه حسن زاده.

سید اکرام افضلی: حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق بنیادی انسان ها است؛ که می تواند به تامین سایر حقوق انسانی نیز کمک کند. بر مبنای قانون دسترسی به اطلاعات تمامی اسنادی که در اختیار حکومت است و تمامی تصامیمی که ثبت می شود باید با مردم شریک ساخته شود.

 فتانه حسن زاده: ما از وضعیتی صحبت می کنیم که معلوم نیست به کدام سمت به پیش می رود. بعد از تعهد حکومت مبنی بر حمایت از رسانه‌ها، نه تنها وضع رسانه‌ها بهتر نشده که بدتر نیز شده است.