دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

نیاز به پولیس زن و نقش آن در تأمین امنیت در جامعه

٢٦ ميزان|مهر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ بیستوچهارم

عنوان

نیاز به پولیس زن و نقش آن در تأمین امنیت و کاهش خشونت‌ها در جامعه

تاریخ تولید: 7/9/2016

تاریخ نشر: 13/8/2016

زمان برنامه : 28 دقیقه و 39 ثانیه

منابع تحقیق: وبسایت‌های جامعه مدنی، دست نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان: دگروال جمیله بارکزی، معاون تعلیم تربیه وزارت امور داخله در بخش زنان، بانو شبنم سیمیا،معاون بخش امورزنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، داکتر ویس آریا، فعال مدنی و داکترروان شناس، بانو لیلا جعفری مشاور معاونت دوم ریاست اجرایی در بخش جندر.

پرسش‌های کلیدی

حضور پولیس زن، در تأمین امنیت چقدر اثر گذار است؟

چرا حضور زنان در صف نیروهای امنیتی، به ویژه در سطح رهبری کم‌رنگ است؟

پولیس زن، چقدر می‌تواند در کاهش خشونت‌ها در برابر زنان، نقش داشته باشد؟

حضور زنان در صف پولیس، تا چه اندازه در کار جلوگیری از رویدادهای انفجاری، انتحاری وجرایم اخلاقی اثرگذار است؟

دولت، تا چه اندازه زمینه را برای حضور زنان در صف پولیس فراهم ساخته است؟

پولیس زن، در داخل قطعات و جزوتام‌ها، چقدر از فضای مصون وظیفه‌یی برخوردارند؟

نقل قول‌ها

 شبنم سیمیا« پولیس زن می‌تواند تاثیرمثبت خود را درجامعه داشته باشد، به خاطری که در موارد زیادی نیازاست که خود زن با زن درارتباط باشد خصوصا در مورد مسایل که مربوط  جرایم اخلاقی جنسی و سایر جرایم می باشد.اگرما یک پولیس ورزیده زن داشته باشیم در تمام شعبه‌ها مشکل حل است، نه آن‌که فقط پولیس زن مشغول تلاشی در سرک‌ها وخانه‌ها باشد، درهرصورت تعداد زنان پولیس در رده‌های بلند کم‌رنگ است.»

لیلا جعفری «وقتی‌که درجامعه بحث حقوق زنان مطرح می‌شود همیشه گفته می‌شود که زنان نیم از پیکرجامعه است،پس ما نیاز داریم که حضور زنان در میان نیروهای امنیتی هم این گونه باشد. نقش پولیس زن در کشف جرایم جنایی برجسته بوده است، پولیس زن می‌تواند در کشف جرایم موثریت خوب داشته باشد. این‌که چرا پولیس زن کم‌رنگ است در حقیقت همان فضایی لازم با وجود تمام امکانات آماده نشد، مسیری‌که سهولت‌ها هم برایم فراهم باشد و توانمندی‌های من ارتقا پیدا کند و فضای مصون و سالم هم فراهم باشد و اعتماد خانواده‌ها فراهم شود میسرنیست و اگر این شرایط وجود داشته باشد حضور زنان در صف پولیس پر رنگ خواهد شد.»

 داکتر ویس آریا، فعال مدنی« وزارت امورداخله به چشم و یا دید جنس دوم به زنان می‌بیند، اگر این‌طور نباشد، چرا پولیس زن تنها به تلاشی خانه‌ها و یا موترها گماشته می‌شود؟ زنان پولیس می‌توانند مانند مردان پولیس درسطح رهبری حضورداشته باشند. کدام حوزه پولیس را شما می‌یابد که آمرحوزه خانم باشد ومعاونش یک مرد باشد؟ زنان می‌توانند مانند مردان باشند، چه تفاوتی میان پولیس زن ومرد است؟ این‌جاست که برخوردها با زنان پولیس، سلقه‌یی است، باید دولت بستر مناسب را برای حضور زنان در تشکیل پولیس فراهم کند.عنعنات ناپسند نیز درمورد کم‌رنگ بودن حضور زنان پولیس نقش داشته و درآینده نیز چنین خواهد بود.»

مصاحبه شونده‌گان در این برنامه

1 –  آروز وفا ولایت غزنی

2 –  نیلم  ولایت بامیان

3 –  عبدالله باشندۀ ولایت غور

نتیجۀ بحث «باتوجه به موج نا امنی‌ها، خشونت‌ها و دیگر جرایم جنایی که درکشور جریان دارد، نقش پولیس زنان و حضور پُررنگ آنان در صف نیروهای امنیتی نیاز جدی‌ست.

به باوراشتراک کننده‌گان در این برنامه، پولیس زن می‌تواند در تامین امنیت، کاهش جرایم جنایی، جلوگیری از رویدادهای انتحاری، انفجاری و دیگر نابه‌سامانی‌های امنیتی نقش سازنده داشته باشد.

شماری از اشتراک کننده‌گان در این برنامه، به این باوراند که حضور زنان در پست‌های مدیریتی و رهبری وزارت امورداخله هنوز نمادین است، و زمنیۀ واقعی برای حضور پررنگ زنان در صف نیروهای امنیتی فراهم نشده است.

اما دگروال جمیله بارکرزی معاون بخش تعلیم وتربیه وزارت امورداخله دربخش زنان پولیس بدین باوراست که زمنیه‌ها برای حضور زنان در وزارت داخله فراهم شده است.
با توجه به این گفته‌ها به اقدام‌های بیشتری نیاز است تا پولیس زن را در صف پولیس ملی افغانستان جذب، آموزش و محافظت کرد.

و این یک گام مهم برای تقویت و حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان بوده و نقش ارزنده‌یی را در توسعه و ایجاد یک فضای صلح و با ثبات می‌تواند بازی کند.»

نوت: این برنامه سه شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.