چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

معرفی مرکز آموزشی سیدجمال‌الدین افغان در ولایت لوگر

١١ اسد|مرداد ١٣٩٥ 
آغاز برنامه:

سلام و معرفی موضوع برنامه، آدرس‌های انترنتی و شماره‌های تماس برنامه از سوی گردانندۀ برنامه

بخش دوم:

گفت‌وگو با یکی از آموزگاران مرکز آموزشی سیدجمال‌الدین افغان

بخش سوم:

دیدگاه شماری از دانش‌آموزان مرکز آموزشی سیدجمال‌الدین افغان در بارۀ نحوۀ آموزش این مرکز

بخش چهارم:

گفت‌وگو با مسؤول آموزشگاه در مورد خدمات آموزشی‌