دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

میزان و چگونگی حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی

٢٨ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
نگاه نو

گزارش برنامۀ هجدهم

میزان و چگونگی حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی

تاریخ تولید: 6/6/2016

تاریخ نشر: 7/6/2016

زمان برنامه: 35 دقیقه و 2 ثانیه

منابع تحقیق: وبسایت‌های جامعۀ مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان: آصف فیاض، مسؤول ارتباطات و مطبوعات دادستانی کل، مسعوده کروخی، عضو مجلس نماینده‌گان، شریفه شیرزاد، منشی شورای ولایتی کابل، لیلا جعفری، مشاور جندر معاونت دوم ریاست اجرایی و حمیرا فرهنگ‌یار، عضو هیأت رهبری شبکۀ زنان افغانستان.

پرسش‌های کلیدی

حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی در حال حاضر چگونه است؟

چقدر زمان نیاز است تا حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی کشور بیشتر شود؟

نقش زنان در بست‌های رهبری نهادهای عدلی و قضایی هم اکنون چه گونه است؟

زنان چقدر از وضعیت موجود در نهادهای عدلی و قضایی راضی هستند؟

چرا مجلس نماینده‌گان به یک نامزد زن در شورای رهبری دادگاه عالی رأی تأیید نداد؟

نامزدان زن برای احراز کرسی‌های رهبری در نهادهای عدلی و قضایی با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟

موانع اصلی فراراه رسیدن زنان به سطوح رهبری در نهادهای عدلی و قضایی چیست؟

وعدۀ حکومت به زنان در مورد حضورشان در نهادهای عدلی و قضای چقدر تحقق یافته است؟

با چه رویکردی می‌توان حضور و مؤثریت زنان را در نهادهای عدلی و قضایی نهادینه و پررنگ ساخت؟

نظریات مهمانان:

آصف فیاض: «فعلاً در هیأت رهبری شورای عالی دادستانی کل خوشبختانه بانو قدسیه نیازی که رییس مبارزه با خشونت علیه زنان می‌باشد حضور دارد. افزون بر این، حدود 350 بانو در دادستانی‌های ولایت‌ها مشغول وظیفه هستند و در کل یک تبعیض مثبت نسبت به بانوان وجود دارد.»

لیلا جعفری: «من که برای حل مشکل بعضی از بانوان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه می‌کنم، فقط یک بار با یک خانم برخوردم که مسؤول مبارزه با خشونت بود؛ اما در مواقع دیگر در تمام بخش‌ها دنبال یک بانو گشتم که با نگاه زنان به درد و مشکل آنان رسیده‌گی کند، از بخش اداری گرفته تا قضات کسی را نیافتم.»

حمیرا فرهنگ‌یار: «من فکر می‌کنم حضور بانوان در نهادهای عدلی و قضایی واقعاً کمرنگ است.»

مسعوده کروخی: «دید ما متفاوت از دیگران است. ما در آغاز قاضی زن نداشتیم، اما امروز 400 قاضی زن داریم. این یک پیشرفت چشمگیر است.»

شریفه شیرزاد: «شمار بانوانی که در نهادهای عدلی و قضایی دادستان و قاضی هستند، خیلی کم است. کرسی‌هایی که در دادگاه‌ها و دادستانی کل در اختیار بانوان است، فاقد صلاحیت‌ می‌باشند. این حضور برای ما بسنده نیست.»

مصاحبه‌شونده‌گان این برنامه:

1 –  شیکلا حمیدی، عضو شبکۀ جوانان ولایت غزنی

2 –  عبدالوکیل شفیع، فعال مدنی ولایت بلخ

3 –  حبیبه مختاری، دانشجوی دانشگاه بامیان

نتیجۀ بحث: «حضور کنونی زنان در نهادهای عدلی و قضایی کشور انصافاً نسبت به گذشته‌های دور سابقه نداشته است، اما این حضور به هیچ عنوان بسنده و کافی نیست. به باور اشتراک‌کننده‌گان این برنامه، حضور بیشتر زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیاز جدی است.»

یادداشت: این برنامه سه‌شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.