دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

چالش‌های حکومت وحدت ملی در تحقق حکومتداری خوب چیست؟

٢٢ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
تاریخ تولید: 2016 1/1/

تاریخ نشر: 5/1/2016

مهمانان برنامه: صغرا سعادت فعال مدنی، صداقت علی ضیا، رییس شبکۀ افغان‌ها علیه فساد

نظرات مهمانان:

صداقت‌علی ضیا: «حکومتداری خوب زمانی در کشور تحقق پیدا می‌کند که اصلاحات از ارگ ریاست جمهوری آغاز شود و تا پایین‌ترین سطوح اداره‌های دولتی ادامه یابد. مسؤولیت‌پذیری افراد، صداقت، ظرفیت‌سازی و احترام به قانون از گزینه‌های مهمی است که رعایت آن منتج به تحقق حکومتداری خوب می‌شود.»

صغرا سعادت: «سران حکومت نباید متکی به یک موضوع باشند. مسایل صلح، انتخابات، سیاست خارجی و بهبود اقتصاد کشور نیازمند این است که بخش‌های مختلف در حکومت کار کنند و هر کس به نوبۀ خود مشکلات را رفع سازد. فساد اداری و نبود اقتصاد خوب مشکل اساسی فراراه حکومتداری خوب است».