دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

معرفی لیسۀ سیداسماعیل بلخی

٢٠ سرطان|تیر ١٣٩٥ 
آغاز برنامه: سلام و معرفی موضوع برنامه و راه‌های ارتباط با شنونده‌گان

صحبت با مدیر مکتب در ارتباط به چه‌گونه‌گی فعالیت‌های مکتب

صحبت با دانش‌آموزان در ارتباط به فواید مطالعه

صحبت با استادان در ارتباط به چهگونه‌گی آموزش 

ختم برنامه و معرفی راه‌های تماس