دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

معرفی لیسه شهرک آریا در شهر کابل

٦ حوت|اسفند ١٣٩٤ 
گزارش دربارۀ چگونه‌گی فعالیت مکتب‌های خصوصی شهر کابل

جزئیات بیشتر را در فایل صوتی شنونده باشید.