سه‌شنبه 3 ميزان|مهر 1397 برابر با 25 سپتمبر 2018

جامعه مدنی و نقش آن در رفع خشونت‌ها علیه زنان

١٤ جدی|دی ١٣٩٤ 
نگاه نو

جامعه مدنی و نقش آن در رفع خشونت علیه زنان

تاریخ تولید: 8/27/2015

تاریخ نشر: 9/1/2015

منابع تحقیق: وب‌سایت‌های جامعه مدنی، دست‌نامه‌ها و مقاله‌ها

مهمانان برنامه: معصومه محمدی، رییس موسسۀ تساوی و دکتر حبیب‌الرحمان ‌ننگ، فعال و آگاه مدنی

پرسش‌های کلیدی

علت اصلی خشونت علیه زنان در چیست؟

نقش جامعه مدنی در کاهش خشونت‌ علیه زنان چیست؟

اولویت‌های جامعه مدنی در رفع خشونت علیه زنان کدام‌ها اند؟

عوامل خشونت علیه زنان کدام‌ها هستند؟

خشونت علیه زنان بیشتر از سوی چه کسانی صورت می‌گیرد؟

جامعه مدنی برای کاهش خشونت علیه زنان تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟

از نظر جامعه مدنی چه‌گونه می‌توان بر خشونت علیه زنان پایان داد؟

خلاصۀ برنامه:

جمع‌بندی نظریات مهمانان

بانو معصومه محمدی: «دولت به تنهایی توان محو خشونت علیه زنان را ندارد، به این منظور همکاری تمام نهادهای مدنی، نهادهای عدلی و قضایی و مردم، مهم است و برای محو کلی این پدیده نیاز به آگاهی‌دهی و رعایت حقوق و امتیازات زنان از سوی خانواده‌ها است.»

دکتر ننگ:« باور من این است که بلندبردن سطح آگاهی مردم به خصوص مردان در کاهش خشونت علیه زنان نقش مهم دارد، اما مهمتر از آن، این است که تمام مردان و زنان و افراد جامعه باید از اصول، ارزش‌ها، حقوق و امتیازات اسلامی و بشری زنان‌شان را آگاه سازند و این آگاهی سبب کاهش و یا محو خشونت علیه زنان در کشور خواهد شد.»

نتیجه

خشونت علیه زنان یک پدیدۀ رایج در کشور است که متأسفانه ریشه در فقر فرهنگی، رسم‌های ناپسند، نبود آگاهی کامل از اصول و ارزش‌های دینی مذهبی و هم‌چنان عدم تطبیق قانون علیه عاملان خشونت علیه زنان دارد. بالابردن سطح دانش مردم از طریق آگاهی‌دهی، حاکمیت و عملی‌کردن یکسان قانون و درک و فهم درست از حقوق و وجایب دینی و قانونی زنان می‌تواند برای حل این معضل یک راه حل باشد مشروط بر این که دولت، نهادهای عدلی، قضایی و نهادهای جامعه مدنی هم‌چنان حلقات فرهنگی به گونۀ جدی در این راستا گام بردارند.

یادداشت: سه‌شنبه ساعت 8 و 10 صبح نشر می‌شود.

عباس غزنوی

منابع تحقیق: ویبسایت های جامعه مدنی ، دست نامه ها مقاله ها

مهمانان برنامه : معصومه محمدی رییس موسسه تساوی و داکتر حبیب ال رحمان ننگ فعال وآگاه مدنی

پرسش های کلیدی

خشونت علیه زنان ریشه در کجا دارد؟

نقش جامعه مدنی در کاهش خشونت ها علیه زنان چیست؟

اولویت های جامعه مدنی در رفع خشونت ها علیه زنان چه بوده است؟

عوامل اعمال خشونت ها علیه زنان چیست؟

چه کسانی بیشتر برعلیه زنان خشونت می کنند؟

جامعه مدنی در راستای کاهش خشونت علیه زنان تاکنون چه دست آورد داشته است؟

از نظرجامعه مدنی چگونه می شود به خشونت ها علیه زنان پایان داد؟

خلاصه برنامه:

جمع بندی نظریات مهمانان دربحث:-

 بانو معصومه محمدی (( محو خشونت علیه زن تنها با تلاش دولت نه می شود حل شد همکاری تمام نهاد های مدنی، سیستم های عدلی وقضای ومردم مهم است وبرای محو این پدیده نیاز به آگاهی دهی ورعایت حقوق وامتیازات زنان از سوی خانواده هااست  .))

داکترننگ: - ((  باورمن این است که بلند بردن سطح آگاهی مردم به خصوص مردان درکاهش خشونت علیه زنان نقش مهم دارد، اما مهمتراین است که تمام مردان وزنان وافراد جامعه باید از اصول ارزشها، حقوق وامتیازات اسلامی و بشری زنان خودرا آگاه سازند واین آگاهی سبب کاهش ویا محو خشونت علیه زنان درکشورخواهد شد))

نتیجه ((خشونت علیه زنان یک پدیه رایج درکشوراست ک متاسفانه ریشه در فقر فرهنگی، عنعنات نا پسند، نبود آگاهی کامل از اصول وارزشهای دینی مذهبی، و همچنان عدم تطبیق قانون علیه عاملان خشونت علیه زنان دارد. بالا بردن سطح دانش مردم از طریق آگاهی دهی، حاکمیت وعملی شدن یکسان قانون، و درک و فهم درست از حقوق ووجایب دینی و قانونی زنان می تواند برای حل این معضل یک راه حل باشد مشروط براینکه ، دولت، نهاد های عدلی وقضایی، ونهاد های جامعه مدنی و حلقات فرهنگی به گونه جدی وهماهنگ دراین راستا گام بردارند.))

نوت : سه شنبه  ساعت 8 و 10 صبح نشر می شود.

عباس غزنوی