چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

راهبرد حکومت وحدت ملی در مورد بهبود حکومت‌داری محلی

١٤ جدی|دی ١٣٩٤ 
کدام چالش‌ها و موانع فراراه حکومت‌داری خوب در سطح شهرها وجود دارد؟

برخوردهای تبعیض‌آمیز در امور حکومت‌داری در حکومت‌های محلی در چه سطح است؟

موضوع مشارکت در ساختارهای حکومت محلی چگونه است؟

نظریات مهمانان:

جمعه خان محمدی: «تمرکز قدرت سیاسی در پایتخت و نداشتن صلاحیت‌های مورد نیاز، روند بهبود حکومت‌داری را در ولایت‌ها با مشکل روبه‌رو کرده است و این مشکلی‌ست که درقانون اساسی وجود دارد.»

محمدایوب شهریار: «حکومت وحدت ملی به وعده‌هایی که در بخش بهبود حکومت‌داری خوب به مردم داده بود، در یک سال گذشته مؤثر عمل نکرد و میزان نارضایتی مردم با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. موجودیت تبعیض و قوم‌گرایی سبب شده تا مقرری‌ها بر بنیاد رضایت مردم انجام نشوند و این موضوع به حکومت‌داری خوب در شهرها صدمه زده است.»

نتیجه

حکومت باید بر کيفيت و نحوه انجام وظيفۀ والی‌ها دقت کند. حکومت‌داری خوب با انجام وظايف با شيوه‌یی عاری از فساد، تبعيض و در چهارچوب قوانين موجود، تحقق‌پذیراست. یا به عبارت دیگر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، توجه به خرد جمعی، اثر بخشی و کارآیی، مسؤولیت‌پذیری، برابری، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه‌یی از ویژه‌گی‌های حکومت‌داری خوب را تشکیل می دهند.