پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

نهادهای جامعۀ مدنی و مسؤولیت‌های آن‌ها در برابر زنان و کودکان بی‌سرپرست

٦ جدی|دی ١٣٩٤ 
نظرات مهمانان

محمدرضا شریفی: در درجۀ نخست، مسؤولیت بهبود بخشیدن وضعیت زنان بی‌سرپرست در کشورهای پس از جنگ به دوش دولت است. دولت باید زمینۀ خوب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای زنان و کودکان فراهم کند. تجربۀ 13 سال گذشته نشان می‌دهد که دولت و نهادهای دیگر برنامه‌یی برای زنان بی‌سرپرست و کودکان نساختند. زیربنای یک کشور، جامعه است و اگر کودکان جامعه درست پرورش نیابند، کشور آیندۀ درخشانی ندارد.

پروین رحیمی: اگر یک دولت بخواهد کارهای بنیادی انجام دهد، باید برای این کار ارادۀ سیاسی داشته باشد. تهداب مستحکم برای یک جامعۀ آزاد و مرفه، پرورش و توجه به خانواده و کودک از نگاه جسمی و روحی است. مادۀ 54 قانون اساسی دولت را مکلف می‌سازد تا برای خانواده‌ها و کودکان، زمینه‌های مصون اجتماعی، تعلیمی و تربیتی را فراهم کند.

خانم روبینا: کارهای زیادی در راستای بهبود وضعیت امنیت اجتماعی زنان از جانب دولت، شبکۀ زنان و نهادهای مدنی صورت گرفته اند. ایجاد خانه‌های امن، یکی از نمونه‌های آن است.

هنوز هم امنیت اجتماعی زنان، به ویژه زنان و کودکان بی‌سرپرست در مرکز و ولایت‌های کشور مطلوب نیست. مسؤولیت‌پذیری حکومت، حاکمیت قانون، آگاهی‌دهی نهادهای مدنی و شبکۀ زنان به مردم راجع به حقوق زنان در امنیت اجتماعی زنان و بهبود وضعیت زنده‌گی آن‌ها مؤثر است.