دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چه می‌کند؟

٦ جدی|دی ١٣٩٤ 
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کارهایش را تاکنون به خوبی به پیش برده است و اکنون همه چیز در گرو رأی و نظر حکومت وحدت ملی است. نهادهای انتخاباتی و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، بر اجرایی شدن موارد بستۀ پیشنهادی تأکید می‌کنند و هر گونه تأخیر و کارشکنی را به زیان امنیت و ثبات کشور می‌دانند.