يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

آیا حکومت وحدت ملی به وعده‌هایش در امر مبارزه با فساد اداری عمل کرده است؟

٦ جدی|دی ١٣٩٤ 
داشتن ارادۀ جدی سیاسی، حاکمیت سراسری قانون در کشور و گزینش افراد شایسته در کرسی‌های مهم دولتی، در امر مبارزه با فساد اداری بسیار حیاتی است. تمامی این تغییرات در صورتی تحقق خواهند یافت که نظام ممثل واقعی ارادۀ مردم باشد.