چهارشنبه 28 سنبله|شهریور 1397 برابر با 19 سپتمبر 2018

سردرگمی جوانان برای پوشیدن لباس در فضای رسمی و غیررسمی

١٥ دلو|بهمن ١٣٩٤ 
در گزارشی از شهر هرات می‌شنوید که چرا شماری از جوانان لباس‌های‌شان را متناسب با محیطی که در آن درس می‌خوانند یا هم زندگی می‌کنند، انتخاب نمی‌کنند؟

مهمانان این برنامه می‌گویند که جوانان افغانستان در نوعی سردرگمی به سر می‌برند؛ از یک‌سو میراث پدران‌شان را نمی‌پذیرند و از سوی دیگر، خانواده‌ها با لباس‌های جدید آن‌ها سر سازگاری ندارند. بنابراین، دولت افغانستان باید در این زمینه دست به فرهنگ‌سازی بزند.