دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

مهارت جوانان در مدیریت اقتصادی

٢٢ جدی|دی ١٣٩٤ 
اقتصاد خانواده تنها محدود به خانواده‌های مرفه و ثروتمند نیست. این علم برای اقشار کم‌درآمدی که اتفاقاً دخل‌و‌خرج‌شان هم‌خوانی ندارد، کاربردهای بیشتری دارد.

حسین محرامی، کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید که محرومیت‌ها سبب شده تا جوانان یک اندازه عقده‌یی بزرگ شوند و سنت‌های ناپسند، رقابت‌های منفی و نداشتن یک تقسیم‌اوقات منظم برای دورنمایی زندگی مواردی اند که جوانان را در بخش مدیریت اقتصادی با چالش مواجه کرده اند.