شنبه 1 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 21 اپریل 2018

گشایش نماینده‌گی اتاق تجارت جهانی در افغانستان 28 دلو|بهمن 1395

 

مسؤولان اتاق‌های‌ تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند، با گشایش نماینده‌گی اتاق تجارت جهانی در کابل همکاری‌های بخش خصوصی با دیگر کشورها‌ افزایش می‌یابد. به گفتۀ آنان با آغاز کار این اتاق، روابط بازرگانی افغانستان با دیگر کشورها نیز تقویت می‌شود.

آذرخش حافظی، رییس روابط جهانی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، اتاق تجارت جهانی برای تقویت و گسترش بخش خصوصی و فعالیت‌های این اتاق با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان، ایجاد جای کار و تقویت تولیدات داخلی تلاش خواهد کرد.

آقای حافظی، از حکومت انتقاد کرده می‌گوید، با آن که افغانستان در 51 کشور مجتمع‌ بازرگانی دارد، اما حکومت با این مجتمع‌ها هیچ‌گونه رابطه ندارد. او می‌افزاید، با گشایش این اتاق، افغانستان با مجتمع‌های بازرگانی در کشورهای جهان وصل خواهد شد.

در این نشست عبدالله عبدالله، رییس اجرایی اسناد رسمی فعالیت اتاق تجارت جهانی را به رییس این اتاق در افغانستان سپرد و این اتاق به‌گونۀ رسمی فعالیت‌اش را آغاز کرد.

رییس اجرایی، فعالیت‌های بخش خصوصی را در کشور ستایش می‌کند و می‌گوید با تمام دشواری‌ها در بخش‌های گونه‌گون سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و از همکاری حکومت با بخش خصوصی نیز اطمینان می‌دهد.

اتاق تجارت جهانی یا «ICC» در 130 کشور 6.5 میلیون عضو و در 90 کشور نماینده‌گی فعال دارد، شرکتهای بزرگ جهانی، نهادهای کوچک و متوسط بازرگانی، انجمنهای بازرگانی و اتاق‌های تجارت ساحه‌یی اعضای اتاق تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند.

به گفتۀ مسؤولان اتاق‌های‌ تجارت و صنایع، افغانستان 82 سال پیش عضویت اتاق تجارت جهانی را به‌ دست آورده بود، اما نماینده‌گی این اتاق تاکنون در کشور فعالیت نداشت.